Θεωρούμε ότι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η προσαρμογή των συμβουλών μας σε αυτές, είναι το σημαντικότερο στοιχείο προκειμένου να καταστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο.

facebook

  • Νομικές Υπηρεσίες

Παρέχουμε:

Συστάσεις Εταιρειών

Συγχωνεύσεις

Μετατροπές

Λύσεις Εταιρειών, Κοινοπραξιών, Συνεταιρισμών

Μεταβιβάσεις Μετοχών, Εταιρικών Μεριδίων

Συνεχής Νομική Παρακολούθηση