Θεωρούμε ότι η κατανόηση των αναγκών του κάθε πελάτη και η προσαρμογή των συμβουλών μας σε αυτές, είναι το σημαντικότερο στοιχείο προκειμένου να καταστεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο.

facebook

  • Oικονομολογικές Υπηρεσίες
Παρέχουμε:

Στρατηγικός, Επιχειρησιακός και Οργανωτικός Σχεδιασμός (Business Plan)

Τα τεκμηριωμένα, ορθά δομημένα ρεαλιστικά επιχειρηματικά σχέδια (business plans) είναι απαραίτητα προκειμένου μία επένδυση να λειτουργήσει βάσει σχεδίου το οποίο θα χαρακτηρίζεται από την απαραίτητη ευελιξία στο σημερινό δυναμικό και συνεχώς ευμετάβλητο περιβάλλον.

Αναπτυξιακοί – Επενδυτικοί Νόμοι

Οι νόμοι που ενισχύουν την πραγματοποίηση επενδύσεων, έχουν κριθεί ιδιαίτερα επιτυχείς στο πέρασμα των ετών. Η εταιρεία μας έχει καθοδηγήσει επιχειρήσεις στο πλαίσιο αυτό με απόλυτα θετικά αποτελέσματα δια μέσου της πλήρους χρησιμοποίησης των εκάστοτε ευεργετικών διατάξεων.

Αξιολογήσεις Επενδύσεων

Πρόκειται για εκτίμηση αποτελεσμάτων από την πραγματοποίηση μίας επένδυσης και ταυτόχρονα παρουσίαση προτάσεων βελτιστοποίησης του οικονομικού αποτελέσματος.

Αποτιμήσεις

Το ερώτημα «πόσο αξίζει μία επιχείρηση» είναι αυτό που η απάντηση του εξαρτάται από πλήθος παραγόντων όπως το αντικείμενο δραστηριότητας, το γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, το θεσμικό και μη θεσμικό λειτουργικό πλαίσιο, οι οικονομικές συγκυρίες καθώς και οι μεσομακροπρόθεσμες προοπτικές.

Κλαδικές Μελέτες

Οι κλαδικές μελέτες, συγκεντρώνουν το σύνολο των πληροφοριών (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά) που αφορούν έναν οικονομικό κλάδο δραστηριότητας και βοηθούν τις επιχειρήσεις στο να μεθοδεύσουν τις στρατηγικές τους, ώστε να βελτιωθεί η θέση τους στην αγορά.

Μελέτες Ανάπτυξης Πωλήσεων

Μία μελέτη ανάπτυξης πωλήσεων αναλύει την υπάρχουσα δομή του συστήματος εμπορίας (marketing) μίας επιχείρησης και προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις με βάση ένα βελτιωμένο μείγμα (marketing mix ή μεθοδεμπορία) με κύριους άξονες το προϊόν, την τιμή, την διανομή και την προώθηση.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) εξειδικεύει τις σχέσεις μεταξύ όσων συμμετέχουν σε έναν οικονομικό οργανισμό – επιχείρηση. Τις σχέσεις δηλαδή μεταξύ μελών Διοικητικού Συμβουλίου, μετόχων, διευθυντικών στελεχών, εργαζομένων, προμηθευτών κλπ. Ένα σύστημα ορθής εταιρικής διακυβέρνησης ορίζεται από σαφείς κανονισμούς που ως βασικό σκοπό έχουν την μεγιστοποίηση της κάθε είδους αξίας του οικονομικού οργανισμού – επιχείρησης.

Οργάνωση Εσωτερικού Ελέγχου

Μέσα από την μεγέθυνση μίας επιχείρησης, ο εσωτερικός έλεγχος κρίνεται ως απαραίτητο και χρήσιμο τμήμα του οργανογράμματος ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των κανονισμών και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της επιχείρησης με προληπτικό κυρίως χαρακτήρα.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Η σωστή μελέτη των χρηματοροών μίας επιχείρησης με βάση τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της, κρίνεται απαραίτητη ώστε να γίνεται ορθή χρήση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών λύσεων που μπορεί η επιχείρηση να εκμεταλλευτεί, ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία στον τομέα αυτό.